Сключен договор за ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01

euro-program2

„Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.“

ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Главна цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на компанията „Фул Инженеринг“ ООД
чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.