Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал

euro-program-2020-2

 

Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Номер на Проект: BG16RFOP002-2.040-0944
Наименование: „Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал“
Обща стойност: 785 000.00 лв., от които 467 065.00 лв. европейско и 82 425.00 лв. национално съфинансиране.

Главна цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет за повишаване на конкурентоспособността на компанията „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и засилване на експортния потенциал на дружеството.

Специфични цели на проекта:
1. Подобряване на производствените процеси;
2. Увеличаване обема на произведена продукция;
3. Намаляване на производствените разходи;
4. Постигане на по-висока производителност;
5. Подобряване на предлаганите стоки.

Инвестициите, насочени към внедряването на оборудване за увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги), ще допринесат за повишаване конкурентоспособността и по-успешното присъствие на дружеството на национални и на външни пазари.

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:
• Подобрен производствен процес и увеличен производствен капацитет за процесите при производството на комплексни детайли и възли със сложна геометрична форма с 230%;
• Нарастване на производствения капацитет на предприятието с 50%;
• Увеличение на нетните приходи от продажби с над 100% през 2022 г., спрямо 2018 г.;
• Увеличение приходите от износ с над 460% през 2022 г., спрямо 2018 г.

Място на изпълнение: с.Браниполе
Начало:10.02.2020
Край:10.02.2021

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *