Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01

Trujna-dok

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0944-С01,  „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „„Закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на „5 – осен фрезови център“ – 1 брой“.

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,
за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01

“Тази публикация е  създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *