Проект № BG16RFOP002-6.002-0580-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

euro-program-mps

 

Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ EООД

Номер на Проект: BG16RFOP002-6.002-0580-C01

Наименование: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Обща стойност: 176 300.00 лв., от които 88 150.00 лв. европейско и  0.00 лв. национално съфинансиране.

 

Главна цел на настоящия проект: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Специфични цели на проекта:

  1. Подкрепата за енергийно ефективно оборудване  и технологии
  2. Намаляване на енергийната интензивност

 

В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да подобри енергийната си ефективност, да намали енергийната си интензивност и от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.

Място на изпълнение: с.Браниполе

Начало: 21.09.2022
Край: 21.07.2023

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  

„ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ EООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-6.002-0580-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *