Проект: BG-RRP-3.004-2145-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

euro-program-tmp-new

 

Краен получател: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Номер на Проект: BG-RRP-3.004-2145-C01

Наименование: „Технологична модернизация в предприятието“

Обща стойност: 445 000.00 лв., от които 222 500.00 лв. финансирани от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Главна цел на настоящия проект: Възстановяване на икономическия потенциал на предприятието и създаване на условия за растеж и развитие на дружеството чрез технологична модернизация и цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността.

Специфични цели на проекта:

  1. Подобряване и повишаване ефективността на производствените процеси;
  2. Намаляване на производствените разходи;
  3. Постигане на по-висока производителност;
  4. Увеличаване на производствения капацитет

Планираната дейност за постигане на посочените цели е „Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“, чрез придобиване на на високотехнологична Автоматична двуколонна лентоотрезна машина с CNC контролер – 1 бр.

Изпълнението на дейността ще премине през следните примерни стъпки(етапи):

  1. Избор на изпълнител за доставка на активите: от 1-ви до 4-ти месец;
  2. Сключване на договор с избраните изпълнители: 5-ти месец
  3. Доставка на активите: 11-ти месец;
  4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол: 12-ти месец.

Място на изпълнение: с. Браниполе

Начало: 10.04.2023
Край: 10.04.2024

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност““.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *